Regulamin korzystania z planów Truphone - dla akcesoriów do noszenia - wearables

Regulamin korzystania z planów Truphone - dla akcesoriów do noszenia - Wearables

1. REGULAMIN

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez Truphone Limited („Truphone”) usług połączeń głosowych, wiadomości SMS lub transmisji danych („Usługi”) na rzecz użytkownika końcowego („Użytkownik”). Nabycie i korzystanie z Usług przez Użytkownika podlega niniejszemu regulaminowi („Umowa”).

1.2. Kopię niniejszego regulaminu należy zachować do wykorzystania w przyszłości. Do obowiązków Użytkownika należy okresowe sprawdzanie strony internetowej www.truphone.com w celu upewnienia się, że znane mu są ewentualne zmiany lub aktualizacje regulaminu.

1.3. Nabywając Usługi i korzystając z nich, Użytkownik akceptuje regulamin oraz szczegółowe warunki nabycia przedstawione mu i zaakceptowane przez niego podczas procesu zakupu.

2. USŁUGA

2.1. Truphone świadczyć będzie Użytkownikowi usługi połączeń głosowych, wiadomości SMS lub transmisji danych w oparciu o funkcjonalność E SIM. E-SIM zawiera profil elektroniczny ściągany na Urządzenie Użytkownika w trakcie Aktywacji Usługi.

2.2. Ilość minut, wiadomości SMS i danych udostępnianych Użytkownikowi do korzystania z Usług zostanie podana do wiadomości Użytkownika w trakcie procesu zakupu lub doładowania Usług. Usługi udostępnione zostaną Użytkownikowi na okres próbny, jeżeli będzie udostępniony w danej sytuacji, oraz na okres wyszczególniony w momencie zakupu, pod warunkiem dokonania płatności wybranej opłaty abonamentowej. Po upływie tego okresu Usługi zostaną wyłączone, a za niewykorzystaną ich część nie będzie wypłacony zwrot opłaty.

2.3. Numery o podwyższonej opłacie nie są obsługiwane i w związku z tym Użytkownik nie będzie mógł wykonywać połączeń ani wysyłać wiadomości SMS na takie numery.

dostępność

2.4. Usługi świadczone są w bieżącym i aktualnym stanie i w miarę dostępności. Truphone nie gwarantuje, że Usługi wolne będą od zakłóceń, i nie udziela gwarancji co do zasięgu, jakości czy dostępności sieci. Truphone podejmie wszelkie rozsądne działania, aby Usługi dostępne były Użytkownikowi przez cały czas, w zależności od możliwości Truphone i jego dostawców do utrzymania przepustowości sieci i dostępności połączeń.

2.5. W przypadku wystąpienia wady, Truphone dołoży należytych starań w celu jej usunięcia niezwłocznie po jej stwierdzeniu lub po otrzymaniu od Użytkownika zawiadomienia o jej istnieniu.

2.6. Truphone zastrzega sobie prawo do wyboru operatorów sieci i partnerów technologicznych na warunkach, jakie uzna za stosowne, oraz do udostępniania Usług na takich warunkach, jakie uzna za najlepsze z punktu widzenia prowadzenia działalności. W związku z tym Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na ujawnianie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu świadczenia Usług. Każde takie wykorzystanie danych osobowych Użytkownika będzie podlegało warunkom Polityki Prywatności Truphone znajdującej się na stronie internetowej www.truphone.com.

2.7. W zależności od lokalizacji Użytkownika korzystanie z Usług podlegać może różnym przepisom prawa. Truphone nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niestosowanie się Użytkownika do tych regulacji.

2.8. Usługi nie obejmują roamingu międzynarodowego i nie umożliwiają wykonywania połączeń międzynarodowych. W związku z tym Użytkownik nie będzie mógł nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń międzynarodowych, wysyłać ani odbierać żadnych międzynarodowych wiadomości SMS, jak również nie będzie mógł korzystać z Usług podczas podróży zagranicznych, chyba że wykupi lokalny plan, który również podlegać będzie powyższym ograniczeniom.

zawieszenie

2.9. W pewnych sytuacjach konieczne może być dokonanie przez Truphone modernizacji, modyfikacji lub konserwacji Usług. W takim przypadku Usługi mogą być tymczasowo niedostępne, jednak Truphone dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć utrudnienia do minimum i w miarę możliwości poinformować Użytkownika z wyprzedzeniem, w tym poprzez zamieszczenie stosownej wiadomości na stronie internetowej www.truphone.com.

2.10. Truphone zastrzega sobie prawo do zawieszenia Usług bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika:

a) jeżeli Truphone ma powody, by sądzić, że Użytkownik narusza warunki użytkowania (określone w punkcie 4 poniżej) lub którąkolwiek z polityk udostępnionych Użytkownikowi na stronie internetowej www.truphone.com;

b) do czasu ustalenia wyniku dochodzenia wszczętego po otrzymaniu skargi przeciwko Użytkownikowi;

c) jeżeli Użytkownik nie dostarczy Truphone informacji niezbędnych do spełnienia wymogów regulacyjnych (takich jak weryfikacja tożsamości klienta) systemu prawnego kraju, w którym Użytkownik pragnie korzystać z Usług, jeżeli informacje takie są wymagane;

d) jeżeli Truphone ma uzasadnione powody, by podejrzewać, że Użytkownik uzyskał dostęp do Usług w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem;

e) w przypadku gdy Truphone jest zobowiązany do wykonania nakazu, polecenia lub spełnienia wymagań wniosku jakiegokolwiek organu rządowego, organu regulacyjnego, służb ratowniczych lub innego właściwego organu administracji państwa.

f) aby zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu integralności sieci Truphone lub sieci jego kontrahenta, które może być spowodowane przez Użytkownika lub osoby korzystające z jego dostępu.

g) z powodów operacyjnych, w nagłych przypadkach lub ze względów bezpieczeństwa.

monitorowanie

2.11. Truphone może monitorować korzystanie z Usług i ujawniać informacje uzyskane w wyniku monitorowania w celu spełnienia wymogów prawnych lub nakazów władz państwowych, w celu obsługi i administrowania Usług lub w celu ochrony siebie lub swoich innych klientów.

3. ZAKUP USŁUGI

3.1.    Przy zakupie Usługi Truphone zdalnie umożliwi Użytkownikowi korzystanie z E-SIM. E-SIM pozostanie w Urządzeniu Użytkownika nawet po zużyciu wszystkich zakupionych Usług.

3.2.    Usługi zostaną uruchomione i będą dostępne do użytku przez Użytkownika natychmiast po pomyślnym dokonaniu zakupu („Aktywacja”).

4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

korzystanie

4.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z niniejszą Umową oraz zgadza się na ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie przypadki korzystania z Usług. Truphone odsyła do strony internetowej www.truphone.com w celu zapoznania się z aktualnymi politykami Truphone: Acceptable Use Policy i Fair Usage Policy.

4.2. Użytkownik odpowiada za konfigurację swojego Urządzenia w taki sposób, aby mogło ono właściwie służyć do korzystania z Usług zgodnie ze wszelkimi przepisami i obowiązującymi instrukcjami wydanymi przez Truphone lub dostawcę Urządzenia.

4.3. Użytkownik:

(a) nie może korzystać z Usług w oszukańczych lub niezgodnych z prawem celach ani korzystać z Usług do wysyłania jakichkolwiek wiadomości o charakterze obraźliwym lub obscenicznym, wiadomości nękających lub zawierających groźby;

(b) nie może korzystać z Usług do popełnienia ani do ułatwienia popełnienia komu innemu przestępstwa czy innego bezprawnego działania;

(c) nie może działać w żaden sposób, który mógłby wpłynąć na działanie jakiejkolwiek sieci używanej lub obsługiwanej przez Truphone lub zakłócić takie działanie;

(d) nie może wysyłać ani zamieszczać niczego, co narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich (chyba że ma na to zezwolenie);

(e) może korzystać z Usług wyłącznie na własny użytek osobisty i nie może sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować, podnajmować ani w inny sposób udostępniać Usług na rynku w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

(f) może korzystać z Usługi wyłącznie w połączeniu ze smartwatchem („Urządzenie”);

(g) może korzystać z Usługi wyłącznie do celów i w sposób wyraźnie dozwolony przez niniejszą Umowę;

(h) może korzystać z Usług wyłącznie zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa obowiązującym w kraju zamieszkania lub kraju, w którym przebywa podczas korzystania z Usługi;

(i) obowiązany jest do dostarczenia Truphone każdego dowodu tożsamości, którego Truphone może w uzasadniony sposób zażądać.

4.4. Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie E-SIM z Urządzenia przed przekazaniem go innej osobie. Jeśli tego nie zrobi, osoba ta będzie mogła skorzystać z pozostałej części zakupionych wcześniej Usług.

4.5. Użytkownik musi przestrzegać wszelkich rozsądnych procedur i standardów bezpieczeństwa w odniesieniu do Usług. Truphone może co pewien czas informować Użytkownika w dowolny sposób, w tym za pośrednictwem strony internetowej www.truphone.com, o problemach związanych z bezpieczeństwem w przypadku zaobserwowania lub zgłoszenia przez inne osoby nadużycia lub niewłaściwego użycia oraz przekazywać ogólne informacje dotyczące świadczenia przez Truphone Usług.

zaginięcie lub kradzież urządzenia

4.6. W przypadku zaginięcia lub kradzieży Urządzenia, na którym aktywowane są Usługi, należy zalogować się do portalu samoobsługowego na go.truphone.com i anulować Usługi (wyłączyć automatyczne odnawianie Abonamentu) lub, w braku możliwości niezwłocznego uzyskania dostępu do portalu, należy poinformować Truphone o zaginięciu lub kradzieży wysyłając wiadomość e mail na adres ask@truphone.com. Użytkownik będzie odpowiedzialny za korzystanie z Usług na Urządzeniu do momentu powiadomienia Truphone o zdarzeniu w jeden z dwóch opisanych wyżej sposobów. Truphone podejmie wszelkie uzasadnione działania w celu anulowania świadczenia Usług na wszelkich skradzionych lub zagubionych Urządzeniach w ciągu 72 godzin od powiadomienia i pod warunkiem weryfikacji konta.

treść

4.7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za całą treść, informacje oraz komunikację przekazywane przy użyciu Usług i zgadza się na to, że Truphone nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie, uszkodzenie ani brak przechowywania jakiejkolwiek treści przekazywanej przy użyciu Usługi.

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W USŁUGACH

5.1. Wszystkie technologie, cała własność intelektualna i dokumentacja związana z Usługami pozostaje własnością Truphone. Przy zakupie Usług Truphone udziela Użytkownikowi odwołalnej, warunkowej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej niepodlegającej dalszemu licencjonowaniu licencji na korzystanie z Usług.

6. OPŁATY

6.1. Opłaty związane z pakietami minut, wiadomości SMS i danych nabywanych w celu korzystania z Usług udostępniane są Użytkownikami przed dokonaniem zakupu Usług. Poprzez nabycie Usług Użytkownik wyraża zgodę na nałożenie na niego tych opłat. Truphone zastrzega sobie prawo do podwyższenia lub innej zmiany opłat za Usługi nabyte przez Użytkownika w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmian na stronie internetowej www.truphone.com lub poprzez powiadamianie Użytkownika w inny sposób. Wszelkie zmiany obowiązywać będą nie wcześniej niż od następnego cyklu świadczenia Usług rozpoczynającego się po powiadomieniu Użytkownika.

kwestie ogólne

6.2. Opłata za zakup Usług obejmuje podatek VAT i inne podobne podatki od sprzedaży, cła lub opłaty nakładane przez jakiekolwiek organy władzy państwowej.

7. POLITYKA PŁATNOŚCI I ZWROTÓW

7.1. Usługi działają w oparciu o cykliczne płatności dokonywane przed zakupem („Abonament”). Usługi zostaną udostępnione Użytkownikowi dopiero gdy zostaną przez niego opłacone. Truphone nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek płatności dokonanych z góry, z wyjątkiem przypadków określonych niniejszym regulaminie lub gdy Truphone jest do tego zobowiązany na mocy właściwego prawa konsumenckiego. W przypadku gdy Truphone oferuje Użytkownikowi bezpłatne Usługi lub Usługi w ramach oferty specjalnej, nie można zmienić formy takiej oferty na środki pieniężne.

7.2. W miarę korzystania z Usług saldo pozostałych do wykorzystania minut, wiadomości SMS lub danych zakupionych przez Użytkownika będzie automatycznie zmniejszane proporcjonalnie do korzystania z każdej Usługi.

7.3. Każda sesja transmisji danych podjęta przez Użytkownika zostanie zaokrąglona w górę do najbliższego kilobajta.

7.4. Każde wychodzące połączenie głosowe wykonane w obszarze geograficznym EOG zostanie zaokrąglone w górę do najbliższej sekundy. Połączenia wykonywane poza obszarem geograficznym EOG będą zaokrąglane w górę do najbliższej minuty.

7.5. Aby móc korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien zapewnić co najmniej jedną Metodę Płatności. "Metoda Płatności" to aktualny, ważny, akceptowany przez Truphone sposób płatności, który może być co pewien czas aktualizowany, i który może obejmować płatność za pośrednictwem konta Użytkownika u osoby trzeciej. O ile Użytkownik nie anuluje Abonamentu przed datą płatności, upoważnia tym samym Truphone do pobrania opłaty abonamentowej za następny cykl rozliczeniowy zgodnie ze wskazaną przez Użytkownika Metodą Płatności. Użytkownik upoważnia Truphone do pobrania opłaty przy pomocy każdej z Metod Płatności powiązanych z jego kontem w przypadku, gdy podstawowa Metoda Płatności zostanie odrzucona lub nie będzie już dostępna dla Truphone w celu pobrania opłaty abonamentowej.

7.6. Jeśli płatność nie zostanie pomyślnie uregulowana z powodu wygaśnięcia, braku wystarczających środków lub z jakiegokolwiek innego powodu, a Użytkownik nie zamknie swojego konta, nie będzie mógł wykonywać połączeń głosowych, wysyłać wiadomości SMS lub korzystać z transmisji danych, ale będzie mógł otrzymywać połączenia głosowe i wiadomości SMS przez 28 dni, jednak wszystkie Usługi związane z transmisją danych będą wyłączone. W tym okresie Truphone będzie starał się pobrać opłatę w oparciu o ważną Metodę Płatności.

7.7. Opłata abonamentowa za Usługi zostanie pobrana przy użyciu Metody Płatności Użytkownika w określonym dniu płatności wskazanym na stronie "Plan" w portalu samoobsługowym. Długość cyklu rozliczeniowego będzie zależała od rodzaju Abonamentu wybranego podczas rejestracji Usług. W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie, na przykład jeśli Metoda Płatności nie została pomyślnie użyta lub jeśli płatne członkostwo rozpoczęło się w dniu, którego odpowiednika nie ma w danym miesiącu.

7.8. Użytkownik może zaktualizować swoje Metody Płatności używając w tym celu portalu samoobsługowego. Po każdej aktualizacji Użytkownik upoważnia Truphone do dalszego pobierania opłat z wykorzystaniem podanych Metod Płatności. 

8. WYPOWIEDZENIE UMOWY I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI

przez Truphone

8.1. Truphone zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy i zaprzestania świadczenia Usług w dowolnym momencie lub w przypadku istotnego naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. Truphone nie będzie zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi żadnej kwoty za niewykorzystany pakiet Usług w przypadku rozwiązania przez Truphone Umowy z powodu istotnego naruszenia przez Użytkownika warunków Umowy w momencie jej rozwiązania.

przez Użytkownika

8.2. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, powiadamiając o tym Truphone zgodnie z punktem 8.4.

8.3. Jeżeli Użytkownik powiadomi Truphone o rozwiązaniu Umowy:

(a) w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy lub

(b) w dowolnym momencie, z powodu niemożności świadczenia przez Truphone Usług na rzecz Użytkownika niezwiązanej z żadnym działaniem ze strony Użytkownika,

może żądać od Truphone zwrotu opłaty proporcjonalnie do wartości niewykorzystanych Usług. Rozwiązanie Umowy w innej sytuacji nie uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek kwoty.

8.4. Użytkownik może w każdej chwili anulować Usługi przez portal samoobsługowy, dzwoniąc do Truphone lub wysyłając wiadomość e-mail na adres ask@truphone.com. Usługi będą dalej dostępne aż do końca okresu rozliczeniowego. Aby zobaczyć, kiedy konto zostanie zamknięte, Użytkownik powinien przejdź do portalu samoobsługowego.

8.5. W przypadku pełnego wykorzystania zakupionych Usług lub upływu czasu, na jaki zakupione zostały Usługi, Użytkownik nie będzie mógł dłużej korzystać z Usług.

8.6. Usługi zostaną automatycznie zakończone w przypadku przekroczenia terminu płatności o więcej niż 28 dni.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1. Postanowienia niniejszego punktu określają całość odpowiedzialności Truphone wobec Użytkownika (w tym wszelką odpowiedzialność za działania lub zaniechania pracowników, przedstawicieli, konsultantów i podwykonawców Truphone) w odniesieniu do:

(a) świadczenia Usług;

(b) jakiegokolwiek naruszenia Umowy;

(c) korzystania z Usług przez Użytkownika;

(d) wszelkich oświadczeń, deklaracji, czynów niedozwolonych czy zaniechań (w tym wskutek niedbalstwa) wynikających z Umowy lub z nią związanych.

9.2. Wszystkie gwarancje, rękojmie, warunki i inne postanowienia wynikające z ustawy lub prawa zwyczajowego są wyłączone najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

9.3. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Truphone wobec Użytkownika:

(a) za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem Truphone;

(b) za celowe wprowadzenie w błąd;

(c) jeżeli odpowiedzialności takiej nie można ograniczyć lub wyłączyć zgodnie z angielskim prawem;

z zastrzeżeniem, że Truphone nie będzie odpowiedzialny wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody pośrednie lub wtórne, ani za utratę zysków, przychodów, kontraktów, danych, reputacji i inne podobne szkody.

9.4. Całkowita łączna odpowiedzialność Truphone z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania lub naruszenia ustawowego obowiązku), wprowadzenia w błąd, roszczeń restytucyjnych lub z innego tytułu, mogąca powstać w związku z wykonywaniem lub zamiarem wykonania niniejszej Umowy, w tym w związku ze świadczeniem Usług, jest ściśle ograniczona do łącznej wartości opłat za Usługi, których Użytkownik dokonał na rzecz Truphone w ciągu poprzedzających 12 miesięcy.

9.5. Truphone nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek ze swoich zobowiązań lub świadczeniu Usług, (i) jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika z działania lub zaniechania Użytkownika, jeżeli Użytkownik dostarczył nieprawidłowe dane lub informacje lub (ii) związane z awarią, przestojem, przeciążeniem sieci czy awarią zasilania; lub (iii) spowodowane wystąpieniem zdarzeń pozostających poza uzasadnioną kontrolą Truphone, w tym między innymi strajków, lokautów i innych sporów zbiorowych (niezależnie od tego, czy dotyczą pracowników Truphone czy jakiegokolwiek innego podmiotu), pożarów, powodzi, epidemii, innych zdarzeń losowych, wojny, działalności terrorystycznej, rozmyślnego zniszczenia mienia, związane z zastosowaniem się do prawa lub nakazu władz państwowych lub niedotrzymaniem zobowiązań przez dostawców lub podwykonawców.

9.6. Truphone nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek koszty, opłaty lub kary poniesione przez Użytkownika w związku z niezastosowaniem się przez niego do jakichkolwiek wymogów regulacyjnych kraju, w którym Użytkownik pragnie korzysta z Usług, przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

9.7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej w związku z domniemanym naruszeniem prawa własności intelektualnej osoby trzeciej przez użycie aplikacji objętej licencją zewnętrznego dostawcy na mocy dalszej licencji, Truphone będzie odpowiedzialny za zbadanie sprawy, obronę przed roszczeniem z tytułu naruszenia własności intelektualnej, rozwiązanie sporu oraz zwolnienie Użytkownika z odpowiedzialności za takie roszczenie jedynie pod warunkiem, że Użytkownik powiadomiony o naruszeniu własności intelektualnej osoby trzeciej poprzez korzystanie z Usługi zawiadomi o tym fakcie Truphone niezwłocznie po otrzymaniu takiego powiadomienia o naruszeniu.

9.8. Użytkownik oświadcza, że nie figuruje na żadnej z list podmiotów objętych zakazami lub ograniczeniami Rządu Stanów Zjednoczonych. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik złożył nieprawdziwe oświadczenie, Truphone ma prawo do niezwłocznego zaprzestania świadczenia Usług. W takiej sytuacji Użytkownikowi nie przysługuje żaden zwrot za niewykorzystane Usługi.

odpowiedzialność Użytkownika

9.9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Truphone lub osobom trzecim oraz spowodowane w sieciach lub systemach Truphone w wyniku korzystania z E-SIM lub Usług przez Użytkownika lub jakiekolwiek inne osoby na jakimkolwiek urządzeniu, także w przypadku zaginięcia lub kradzieży urządzenia, i jest odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód, także tych mało istotnych, spowodowanych przez niego lub inne osoby.

10. ZMIANY REGULAMINU I USŁUG

10.1. Truphone zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Umowy oraz do wprowadzenia zmian w Usługach oraz we wszelkich promocjach oraz opłatach związanych z Usługami w dowolnym czasie.

10.2. Truphone poinformuje Użytkownika o wszelkich takich zmianach. Użytkownik zgadza się, że odpowiednia publikacja na stronie internetowej www.truphone.com stanowi prawidłową formę poinformowania o zmianach.

11. PRAWO WŁAŚCIWE

11.1. Niniejsza Umowa podlega prawu angielskiemu, a spory z niej wynikające rozstrzygane będą przez sądy angielskie, z zastrzeżeniem, że jeśli Użytkownik mieszka w części Wielkiej Brytanii innej niż Anglia, prawem właściwym będzie prawo właściwe dla tej części Wielkiej Brytanii, a wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy tej części Wielkiej Brytanii.

11.2. Bez względu na określenie prawa właściwego powyżej, Użytkownik może podlegać także innym przepisom prawa, które mogą obowiązywać go kraju, w którym korzysta z Usług, w szczególności w przypadku przebywania w kraju innym niż Wielka Brytania.

11.3. Z zastrzeżeniem postanowień Polityki Prywatności Truphone, Truphone może być zobowiązany do zbierania dalszych danych osobowych od Użytkownika w celu zapewnienia zgodności z wszelkimi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Truphone żądanych informacji i nieprzekazania informacji fałszywych lub wprowadzających w błąd, jeżeli Truphone zażąda takich informacji od Użytkownika i wskaże, że ma to na celu spełnienie wymogów prawnych lub regulacyjnych.

12. REKLAMACJE

12.1. Wszelkie skargi lub uwagi dotyczące Usługi powinny być kierowane na adres ask@truphone.com.

13. PRYWATNOŚĆ

13.1. Truphone traktuje poważnie prywatność swoich klientów. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności Truphone dostępną na stronie internetowej www.truphone.com w celu uzyskania szczegółowych informacji. Mimo że Truphone szanuje prywatność swoich klientów, Usługi mogą być przedmiotem przechwytywania przez organy ścigania i organy powołane do ochrony porządku publicznego. Truphone może być obowiązany do ujawnienia danych osobowych Użytkownika na podstawie ważnego nakazu uprawnionego organu administracji państwa lub orzeczenia sądu.

13.2. Rejestrując się w celu korzystania w Usług, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez Truphone jego danych osobowych do krajów, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak Wielka Brytania, jeżeli Truphone uzna to za konieczne do świadczenia Usług.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Wszelkie licencje, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszej Umowie, są zastrzeżone i Truphone nie udziela żadnych innych licencji, zwolnień ani nie przyznaje praw, czy to wyraźnie, czy w sposób dorozumiany, na mocy zasady estoppel czy w inny sposób. Niniejsza Umowa nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw do używania znaków towarowych, logo lub znaków usługowych należących do Truphone.

14.2. Wszystkie powiadomienia skierowane do Truphone przez Użytkownika muszą być sporządzone w formie pisemnej (fax, e-mail, list lub wiadomość SMS) i wysłane na adresy wskazane w niniejszym regulaminie.

14.3. Zaniechanie egzekwowania któregokolwiek z praw Truphone wynikających z niniejszego regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa.

14.4. Truphone zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw i obowiązków z Umowy na osoby trzecie..

14.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że każdy zewnętrzny dostawca aplikacji objętej licencją stanowi osobę trzecią będącą beneficjentem niniejszej Umowy, oraz że po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy taki zewnętrzny dostawca aplikacji objętej licencją będzie miał prawo (i uznaje się, że przyjął to prawo) do egzekwowania postanowień niniejszej Umowy od Użytkownika jako osoba trzecia będąca jej beneficjentem.

14.6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną nienaruszone.

14.7. Niniejszy regulamin oraz wszelkie dokumenty wyraźnie w nim wskazane lub dostarczone Użytkownikowi w momencie zakupu lub akceptacji Usług, stanowią całość porozumienia między Truphone a Użytkownikiem w związku z przedmiotem jakiejkolwiek umowy zawartej o świadczenie Usług. Truphone jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że umowy mogą być zawierane wyłącznie w języku angielskim i że nie stosuje się do nich żadnych wymogów dotyczących publicznego składania dokumentów.

14.8. Truphone Limited to spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 04187081, której siedziba znajduje się pod adresem 25 Canada Square, Londyn, E14 5LQ, Wielka Brytania. Truphone jest regulowany przez urząd Ofcom. Numer VAT Truphone to GB 851 527819.

14.9. Kupując i korzystając z Usług, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i rozumie go oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

14.10. Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom według własnego uznania Truphone, a jego aktualna wersja dostępna jest na stronie internetowej www.truphone.com. W przypadku rozbieżności pomiędzy regulaminem opublikowanym w wersji papierowej a regulaminem dostępnym na stronie internetowej, regulamin dostępny na stronie internetowej będzie miał pierwszeństwo. Użytkownik powinien okresowo sprawdzać stronę internetową www.truphone.com pod kątem najbardziej aktualnego regulaminu, który może mieć do niego zastosowanie.

Related