Truphone SIM Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden

 

1. Overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verlening van Diensten door Truphone aan de Afnemer en haar Eindgebruikers en vormen onderdeel van de Overeenkomst die tussen partijen gesloten is. Toegang tot en gebruik van de Diensten is onderhevig aan deze algemene voorwaarden.

1.2 De Overeenkomst bestaat uit de volgende documenten die worden weergegeven in afnemende volgorde van prioriteit in het geval van een tegenstrijdigheid:

(a) Overeengekomen schriftelijke addendum ondertekend door een gevolmachtigde van Truphone en de Afnemer;

(b) Bestelformulier;

(c) Algemene voorwaarden;

(d) Activeringsschema;

(e) Ieder ander document aangehecht aan de Overeenkomst of waarnaar in de Overeenkomst expliciet verwezen wordt (hierna gezamenlijk te noemen: "de Bepalingen van de Overeenkomst").

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst met uitsluiting van andere bepalingen die de Afnemer wil opleggen of op wil laten nemen of die door de handel, gebruik, praktijk of handelsgebruik geïmpliceerd worden.

 

2. Diensten

2.1 De Afnemer erkent dat mobiele telefonie een vorm van draadloze communicatie is en met behulp van radio- en signaalfrequenties werkt. Truphone treft alle redelijke maatregelen om de Diensten te allen tijde beschikbaar te stellen voor de Afnemer, afhankelijk van ons vermogen en het vermogen van onze serviceprovider om de nodige licenties of vergunningen te behouden en van de capaciteit van en beschikbaarheid van verbindingen op het netwerk van Truphone en/of de serviceprovider van Truphone. De netbeheerders in het land van gebruik zijn verantwoordelijk voor dekking, kwaliteit en beschikbaarheid.

2.2 Truphone waarborgt of garandeert geen foutloze Dienst en geeft geen waarborg of garantie ten aanzien van dekking, kwaliteit of beschikbaarheid. In het geval van een storing in de Dienst, zal Truphone nadat zij op de hoogte is gekomen van de storing of na ontvangst van de kennisgeving door de Afnemer van een dergelijke storing, zich redelijkerwijs inspannen om de storing snel te verhelpen.

2.3 Truphone behoudt zich het recht voor om haar netwerkbeheerders en technologiepartners te kiezen die Truphone geschikt acht en om op alle mogelijke manieren toegang tot de Dienst te verschaffen in het belang van Truphone's bedrijfsbehoeften.

2.4 Wanneer een Eindgebruiker zich in een gebied bevindt waar diens Truphone SIM-kaart naar een draadloos signaal zoekt of waar geen draadloos signaal of draadloze dienst aanwezig is, is het zeer waarschijnlijk dat een noodoproep niet zal lukken.

2.5 Zoals met elke mobiele GSM-dienst is een belangrijke eigenschap van de Dienst dat roaming op buitenlandse netwerken noodzakelijk is om Diensten te kunnen leveren buiten het door de Afnemer aangewezen land (thuisland) en alle Truphone aangewezen landen ("Roaming"). Roaming betekent dat de Afnemer buitenlandse netwerken gebruikt waarover Truphone geen controle heeft en waarvoor zij derhalve geen enkele garantie, of waarborg kan geven met betrekking de Dienst, met name de beschikbaarheid, of kwaliteit.

2.6 Indien de Afnemer zich heeft geabonneerd op toegang tot lokale tarieven voor de SIM-kaarten van haar eindgebruikers voor een ander land en op voorwaarde dat de noodzakelijke vergoedingen voor deze toegang zijn betaald, kunnen Eindgebruikers bellen en gebeld worden op de Truphone SIM- kaarten tegen lokale beltarieven in die landen.

2.7 In die gevallen waarin Truphone en de Afnemer geen afspraken hebben gemaakt voor de aankoop van lokale tarieven in een bepaald land en er derhalve geen lokale tarieven voor de SIM- kaart van toepassing zijn, kunnen de Eindgebruikers nog steeds gebruik maken van de Truphone SIM-kaart, maar dan op roamingbasis. Er kunnen extra kosten aan de Afnemer in rekening gebracht worden voor deze roaming-mogelijkheid, waaronder voor het plaatsen en ontvangen van oproepen, het verzenden en ontvangen van SMS-berichten en datatoegang tijdens roaming.

2.8 Het is de verantwoordelijkheid van de Afnemer en Eindgebruikers om de status van de facturering te controleren (dat wil zeggen of er lokale tarieven gelden voor een abonnement en/of roaming) van het land waarin zij van plan zijn om de Dienst te gebruiken voordat zij naar dat land reizen en eventueel kosten maken door de Dienst in dat land te gebruiken. Truphone is niet aansprakelijk voor de kosten die door de Afnemer of Eindgebruikers worden gemaakt op basis van een misverstand met betrekking tot de geldende en beschikbare tarieven in een bepaald land.

2.9 Het kan van tijd tot tijd nodig zijn voor Truphone om de Dienst te upgraden, te wijzigen of te onderhouden. Bij zulke gelegenheden kan de Dienst tijdelijk niet beschikbaar zijn. Truphone zal echter pogen om een dergelijke storing tot een minimum te beperken en de Afnemer indien redelijkerwijs mogelijk daarvan vooraf in kennis te stellen.

2.10 Truphone behoudt zich het recht voor om de Dienst of indien van toepassing de Dienstverlening aan een of meer Eindgebruikers op te schorten zonder de Afnemer in kennis te stellen wanneer:

(a) Truphone reden heeft om aan te nemen dat de Afnemer of een Eindgebruiker inbreuk maakt op de Overeenkomst;

(b) Er nog openstaande facturen zijn voor onbetaalde en opeisbare Servicevergoedingen en Truphone een redelijke schriftelijke herinnering met betrekking tot de openstaande facturen heeft verstrekt;

(c) Aan Truphone is gemeld dat de SIM-kaart die in licentie is gegeven aan de Afnemer en/of een Eindgebruiker door Truphone verloren of gestolen is;

(d) Truphone verplicht is om te voldoen aan een bevel, instructie of verzoek van een overheid, regelgevende instantie of hulpdienstorganisatie, of een andere bevoegde overheidsinstantie;

(e) Dit nodig is ter voorkoming van schade aan of verslechtering van integriteit van het netwerk van Truphone of een contractpartner van Truphone, die veroorzaakt kan worden door de Afnemer of iemand anders die gebruikmaakt van uw toegang;

(f) In geval van nood of om veiligheidsredenen;

(g) Truphone kan geheel naar haar eigen goeddunken een SIM– kaart van een Eindgebruiker weren of uitschakelen indien

Truphone vermoedt of aan haar gemeld is dat er sprake is van enige vorm van frauduleus gebruik, waaronder met betrekking tot een SIM-kaart of toestel terwijl er van de Dienst gebruikgemaakt wordt.

2.11 Truphone kan toezicht houden op de Dienst en informatie onthullen die door dit toezicht verkregen is teneinde te voldoen aan de wet, regelgeving of ander overheidsverzoek, of om de Dienst te laten functioneren en te beheren.

 

3. De verplichtingen van de Afnemer

3.1 De Afnemer is verantwoordelijk voor al het gebruik van de Dienst. De Afnemer zal ervoor zorgen dat Eindgebruikers de Dienst rechtmatig en in overeenstemming met deze Overeenkomst gebruiken. De Afnemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Dienst door de Eindgebruikers. Voor de toegang tot en het gebruik van de Dienst door de Afnemer en haar Eindgebruikers gelden Truphone's Acceptable Use Policy, Privacy Policy en Fair Usage Policy, welk beleid beschikbaar is op de website www.truphone.com en ook op verzoek beschikbaar is. De Afnemer zorgt ervoor dat alle Eindgebruikers worden voorzien van een kopie van de Acceptable Use Policy en op de hoogte worden gebracht van de Privacy Policy en de Fair Usage Policy. Indien Truphone wijzigingen aanbrengt aan dit beleid zal Truphone de Afnemer schriftelijk in kennis stellen, en de Afnemer stemt ermee in om alle Eindgebruikers op de hoogte brengen van deze wijzigingen. Ieder gebruik van de Dienst in strijd met dit beleid geeft Truphone het recht om de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor de Afnemer en/of Eindgebruiker(s) en de account van de Afnemer te annuleren. In die gevallen waarin het redelijkerwijs uitvoerbaar en juridisch mogelijk is, stemt Truphone ermee in om de Afnemer in kennis te stellen van eventuele schendingen van dit beleid door de Afnemer of haar Eindgebruiker(s) en de Afnemer toe te staan om deze schendingen binnen zeven (7) dagen vóór een opschorting of beëindiging van de Dienst te herstellen.

3.2 In aanvulling op de voorwaarden van de Acceptable Use Policy zal de Afnemer de Dienst of het Toestel niet misbruiken en ervoor zorgen dat alle Eindgebruikers de Dienst of het Toestel niet misbruiken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

(a) Het doorverkopen of doorfactureren van de Dienst;

(b) De Dienst of het Toestel gebruiken voor illegale activiteiten, of voor gedrag dat negatieve gevolgen heeft voor de klanten, medewerkers, bedrijven van Truphone of enige andere persoon/personen, of wat de activiteiten, het netwerk, de reputatie, of het vermogen van Truphone om kwaliteitsdiensten te leveren belemmert, met inbegrip van maar niet beperkt tot het genereren of verspreiden van virussen, malware of 'denial of service'-aanvallen;

(c) De Dienst gebruiken als vervanging of back- up voor privé- lijnen of speciale dataverbindingen;

(d) Het beschadigen of het aanpassen van een Toestel;

(e) 'Spamming' of ander misbruik van communicatiemogelijkheden of het verzenden van ongevraagde mededelingen, of enige andere geautomatiseerde, massale spraak- of datacommunicatie voor commerciële of marketingdoeleinden;

(f) Toestellen tegen winst doorverkopen, of het knoeien, herprogrammeren of wijzigen van Toestellen met het oog op de wederverkoop van het Toestel;

(g) Het gebruik van de Dienst in verband met serverapparaten of host- computerapplicaties, met inbegrip van ononderbroken uitzendingen van webcamera's of uitzendingen, automatische data-feeds, automatische machine-naar-machine verbindingen of peer-to-peer (P2P) file- sharing applicaties die naar
meerdere servers of ontvangers worden verzonden, 'bots' of soortgelijke routines die verstorend zouden kunnen werken voor netgebruikersgroepen of e-mailgebruik door anderen, of andere toepassingen die de netwerkcapaciteit of -functionaliteit aantasten;

(h) Zonder toestemming toegang verkrijgen tot, of pogen toegang te krijgen tot, de informatie, accounts of toestellen van anderen, of binnendringen in, of pogen binnen te dringen in, het netwerk of de systemen van Truphone of een andere entiteit;

(i) Software of andere instrumenten laten draaien die internetverbindingen voortdurend actief houden als een verbinding van een computer anders inactief zou zijn, of 'keep alive'-functies (bv. met behulp van een data-abonnement voor Web broadcasting, operating servers, telemetrie- apparaten en/of regel- en controlesystemen and data-acquisitie- apparaten);

(j) Iemand anders bij een van de bovenstaande activiteiten assisteren of faciliteren; of

(k) Het installeren, implementeren of gebruiken van regeneratie- apparatuur of soortgelijke mechanismen (bijvoorbeeld een repeater of signaalversterker) om een uitgezonden RF-signaal voort te brengen, te versterken, te verbeteren, opnieuw te verzenden of te regenereren, tenzij uitdrukkelijk van tevoren schriftelijk toegestaan door Truphone.

3.3 De Afnemer erkent en stemt ermee in dat elke schending van dit artikel 3 Truphone onherstelbare schade toebrengt op een wijze die niet volledig of voldoende kan worden gecompenseerd met geldelijke schadevergoedingen en die Truphone het recht geeft een onmiddellijke voorlopige voorziening te verzoeken naast alle andere beschikbare rechtsmiddelen.

3.4 De Afnemer is er enkel en alleen verantwoordelijk voor dat de Toestellen van haar Eindgebruikers compatibel zijn met de Dienst die de Afnemer koopt van Truphone. Deze verantwoordelijkheid omvat, maar is niet beperkt tot, ervoor te zorgen dat deze Toestellen simlockvrij zijn en compatibel zijn met het netwerk in het land waar de Afnemer of deze Eindgebruikers de toestellen wensen te gebruiken. De kwaliteit van de Dienst is ook afhankelijk van de kwaliteit van het model van het Toestel dat de Afnemer wenst te gebruiken en Truphone heeft geen controle over of invloed op de kwaliteit van een dergelijk Toestel. De Afnemer is enkel en alleen verantwoordelijk voor de keuze van het Toestel.

3.5 De Afnemer is enkel en alleen verantwoordelijk voor alle inhoud, informatie en communicatie verzonden naar of door een Eindgebruiker die gebruikmaakt van de Dienst, en de Afnemer stemt ermee in dat Truphone geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor de verwijdering, beschadiging of het niet op kunnen slaan van content die via de Dienst is ontvangen of verzonden.

 

4. Kosten en betaling

4.1 De Afnemer wordt maandelijks gefactureerd voor de door de Afnemer en haar Eindgebruikers gebruikte Dienst. De Afnemer dient het volledige bedrag van alle verstrekte facturen te betalen binnen de periode zoals bepaald in de Overeenkomst.

4.2 De terugkerende maandelijkse vergoedingen worden vooraf gefactureerd en de maandelijkse verbruikskosten opgelopen tijdens een corresponderende maandelijkse termijn worden achteraf gefactureerd.

4.3 In het geval dat er bedragen dertig (30) dagen of langer achterstallig zijn, behoudt Truphone zich het recht voor om wettelijke rente plus 3% over achterstallige bedragen in rekening te brengen en om de Dienst op te schorten.

4.4 De Afnemer heeft niet het recht op grond van verrekening, tegenvordering, korting, of andere soortgelijke aftrek, een betaling van enig bedrag dat krachtens deze Overeenkomst aan Truphone verschuldigd is in te houden. Een dergelijke aftrek of inhouding van een factuurbedrag kan leiden tot opschorting van de Dienst.

4.5 De tarieven en kosten voor de Dienst zijn exclusief belasting toegevoegde waarde ('BTW') en alle andere toepasselijke belastingen, tenzij anders is aangegeven. Elke inning, overschrijving en betaling van belastingen, vergoedingen, heffingen, aanslagen en andere kosten van enigerlei aard die opgelegd worden door een overheidsinstantie of een andere bevoegde instantie met betrekking tot de Dienst, is uitsluitend voor de verantwoordelijkheid van de Afnemer en het juiste bedrag zal worden opgenomen op de betreffende factuur aan de Afnemer.

4.6 Truphone zal zich redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat alle verkeer gefactureerd wordt in de daaropvolgende maand. Truphone behoudt zich echter het recht voor om de Afnemer uiterlijk zes maanden nadat het verkeer heeft plaatsgevonden te factureren, als gevolg van vertraagde roamingkosten of andere kosten die door derden in rekening worden gebracht.

4.7 Vragen met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk te worden ingediend binnen één (1) maand na de datum van ontvangst van de betreffende factuur, waarna de factuur wordt geacht te zijn aanvaard en de Afnemer wordt geacht onherroepelijk afstand te hebben gedaan van alle rechtsmiddelen die de Afnemer heeft om dergelijke facturen te betwisten. In een dergelijke schriftelijke betwisting dient het onderwerp van het geschil, de gronden voor de betwisting en het bewijsmateriaal gedetailleerd te zijn omschreven.

4.8 Indien de Afnemer de juistheid van een factuur betwist, of indien er een geschil ontstaat tussen de Afnemer en Truphone met betrekking tot de juistheid van een bedrag dat op grond van deze Overeenkomst verschuldigd is, zullen op basis van een schriftelijke keuze van een der partijen, de procedures die zijn vastgesteld in Artikelen 4.8 tot en met 4.13 hieronder worden gebruikt om dit geschil op te lossen.

4.9 Indien het betwiste factuurbedrag minder is dan vijf procent (5%) van het totale bedrag van de factuur (exclusief BTW), is het factuurbedrag volledig verschuldigd in afwachting van de beslechting van het geschil. Indien de waarde van het betwiste bedrag vijf procent (5%) of meer bedraagt, kan het betwiste bedrag worden ingehouden in afwachting van de beslechting van het geschil en blijven alle onbetwiste saldo's volledig opeisbaar.

4.10 Na ontvangst van een schriftelijke vraag in overeenstemming met Artikel 4.7 van deze Overeenkomst zal Truphone de Afnemer voorzien van:

(i) Een definitieve herberekening van het betreffende bedrag dat verschuldigd is aan de Afnemer ingevolge de voorwaarden van deze Overeenkomst. De Afnemer heeft vijftien (15) Werkdagen om dit bedrag en deze berekening te beoordelen en aan te geven of de Afnemer akkoord gaat met deze berekening of, indien de Afnemer niet akkoord gaat, om aan te geven wat de Afnemer niet accepteert als zijnde een juiste berekening van het bedrag dat verschuldigd is aan of door de Afnemer. Indien de Afnemer verzuimt om binnen vijftien (15) Werkdagen te reageren op de kennisgeving van Truphone van de herberekening, dan zal Truphone's herberekening definitief en bindend worden geacht voor de Afnemer, en

(ii) Redelijke toegang tot informatie en relevante uittreksels van stukken of andere werkdocumenten van Truphone om de berekening te controleren.

4.11 Indien de Afnemer een zodanige herberekening aanvaardt, waarbij bekend wordt wat er te veel of te weinig is betaald, zal Truphone het te veel betaalde onverwijld teruggeven (door middel van de afgifte van een creditnota die met de eerstvolgende factuur kan worden verrekend), of de factuur wijzigen en opnieuw verzenden, of de Afnemer zal onverwijld het te weinig betaalde (al naar gelang het geval) betalen.

4.12 Indien de Afnemer aan Truphone bekendmaakt dat de Afnemer een dergelijke herberekening niet accepteert en zo gedetailleerd als redelijkerwijs mogelijk is de zaken die zij niet accepteert als zijnde correct aangeeft, zullen de partijen bijeenkomen en trachten geschillen of verschillen met betrekking tot het verschuldigde bedrag op te lossen. Indien zij niet in staat zijn om het geschil op te lossen binnen de termijn van tien (10) Werkdagen na de datum van kennisgeving van de Afnemer aan Truphone, zal het geschil ter beslechting worden voorgelegd aan een onafhankelijke accountantsfirma die door de partijen is overeengekomen. Indien er hierover geen overeenstemming bereikt wordt wordt het geschil binnen vijf (5) Werkdagen op verzoek van een der partijen voorgelegd aan een firma van internationaal erkende accountants geselecteerd door een wederzijds goedgekeurde neutrale arbiter. De verklaring van een dergelijke onafhankelijke firma met betrekking tot het te betalen bedrag is definitief en bindend en deze firma zal bepalen voor wiens rekening de kosten van deze bemiddeling zijn.

4.13 De betalende partij betaalt het bedrag zoals bepaald in overeenstemming met Artikel 4.8 tot en met 4.11 aan de ontvangende partij binnen vijf (5) Werkdagen na de datum van beëindiging van de desbetreffende procedure.

4.14 Voor de toepassing van dit Artikel 4 betekent Werkdagen maandag tot en met de vrijdag met uitzondering van alle officiële Nederlandse feestdagen.

 

5. SIM-kaart

5.1 De SIM-kaart en alle technologie, intellectuele eigendom en documentatie met betrekking tot de SIM-kaart en de Dienst blijven eigendom van Truphone of licentiegevers. Truphone verleent de Afnemer voor het gebruik van de SIM-kaart en Dienst door de Afnemer en haar Eindgebruikers een herroepbare, voorwaardelijke, niet-exclusieve, niet- overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie.

5.2 De Afnemer dient Truphone zo snel als praktisch haalbaar te informeren over een verloren of gestolen SIM-kaart die ingevolge deze Overeenkomst aan de Afnemer verstrekt is. Indien een Toestel of SIM-kaart verloren of gestolen is dient er onmiddellijk contact opgenomen te worden met de Truphone Klantenservice per telefoon of via e-mail business.support@truphone.com. Voor de vervanging van een verloren of gestolen SIM-kaart zijn redelijke administratiekosten verschuldigd, die gevonden kunnen worden op www.truphone.com.

 

6. Beëindiging van de Dienst

6.1 In het geval van een wezenlijke of voortdurende schending door de Afnemer van een van de voorwaarden van deze Overeenkomst, behoudt Truphone zich het recht voor deze Overeenkomst op ieder moment, geheel of gedeeltelijk, te beëindigen en de verlening van Diensten te staken, door een schriftelijke melding waarin de schending en (indien van toepassing) de noodzaak tot herstel omschreven wordt. Indien de schending niet binnen 30 dagen na de kennisgeving hersteld is, eindigt deze Overeenkomst na afloop van de opzeggingstermijn van 30 dagen. Indien herstel niet mogelijk is gaat de beëindiging onmiddellijk in.

6.2 In het geval dat de Afnemer de SIM-kaart gedurende een ononderbroken periode van honderdtachtig (180) dagen niet gebruikt, behoudt Truphone zich het recht voor om de SIM- kaart en/of onderdelen van het gesprekskostensaldo ongeldig te maken en de account van de Afnemer en de Dienst te annuleren met een schriftelijke kennisgeving en zonder enige verplichting tot teruggave, terugbetaling of vergoeding.

6.3 De Afnemer kan deze Overeenkomst in de volgende omstandigheden beëindigen:

(a) Indien Truphone de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst wijzigt en dit resulteert in een buitensporige toename van de kosten voor de Afnemer of een nadelige verandering van de rechten van de Afnemer hierin, mag de Afnemer deze Overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste dertig (30) dagen, zonder dat een vergoeding voor vroegtijdige beëindiging verschuldigd zal zijn, mits Truphone de kennisgeving van de beëindiging van de Afnemer ontvangt binnen veertien (14) dagen na de dagtekening van de kennisgeving van Truphone betreffende de wijzigingen van deze Overeenkomst, of zoals anders bepaald in dergelijke kennisgeving. Indien de Afnemer verzuimt om binnen de desbetreffende tijdspanne de Overeenkomst te beëindigen, wordt de Afnemer geacht alle wijzigingen te hebben aanvaard. Het recht de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig dit Artikel 6.3(a) bestaat niet als de wijzigingen van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst zijn opgelegd aan Truphone als een direct gevolg van nieuwe wetgeving, een wettelijk instrument, rechterlijke beschikking, overheidsvoorschrift of licentie;

(b) Op ieder moment na de Minimale Contractperiode middels een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van dertig (30) dagen;

(c) Middels een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van zestig (60) dagen tijdens de Minimale Contractperiode; echter op voorwaarde dat de annuleringskosten zoals neergelegd in Artikel 7 volledig betaald zijn voordat de beëindiging van kracht wordt;

(d) Middels een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van dertig (30) dagen indien Truphone niet langer in staat is om de Dienst te leveren.

6.4 Iedere partij mag deze Overeenkomst op ieder moment middels een schriftelijke kennisgeving beëindigen indien de andere partij onderhevig is aan een situatie waar die partij ophoudt te bestaan of een dreiging daarvoor bestaat, of de handel of activiteiten staakt; of een faillissementshandeling verricht of een regeling met haar crediteuren treft of er voor haar een curator of beheerder wordt aangesteld, of onderhevig is aan een rechtszaak of procedure geïnitieerd in een ressort die vergelijkbaar is met of analoog is aan een van de hiervoor genoemde vorderingen of procedures.

 

7. Annuleringsvergoeding

7.1 Indien de Afnemer de Overeenkomst gedurende de Minimum Contractperiode zonder reden beëindigt of indien de Overeenkomst wordt beëindigd door Truphone vanwege een inbreuk door de Afnemer van deze Overeenkomst, zullen naast alle andere vergoedingen, kosten en verliezen die verschuldigd zijn aan Truphone, en onverminderd alle andere rechten en verplichtingen toekomende aan Truphone, en zonder beperkingen of uitsluitingen ervan (bv. het recht om vergoeding van de feitelijke schade te vorderen), de volgende annuleringsvergoedingen verschuldigd en betaalbaar zijn door de Afnemer:

(a) De vergoeding voor tussentijdse beëindiging wordt maandelijks verminderd tijdens de resterende duur van de Minimale Contractperiode.

(b) Er is geen vergoeding voor tussentijdse beëindiging van toepassing bij beëindiging van de Overeenkomst na de Minimale Contractperiode indien de Overeenkomst wordt verlengd tot na de Minimale Contractperiode.

(c) De vergoeding voor tussentijdse beëindiging wordt berekend per Eindgebruiker en wordt berekend als de som van het aantal resterende maanden van de looptijd van de overeenkomst vermenigvuldigd met de maandelijkse minimale kosten verschuldigd ingevolge het aangeschafte plan.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 In dit artikel 8 wordt de gehele financiële aansprakelijkheid van Truphone jegens de Afnemer uiteengezet (waaronder aansprakelijkheid voor handelen of nalaten van de werknemers, tussenpersonen, consultants en onderaannemers van Truphone) met betrekking tot:

(a) De levering van de Dienst;

(b) Een schending van de Overeenkomst;

(c) Alle gebruik door Eindgebruikers van de Dienst;

(d) Elke opgave, verklaring of onrechtmatig handelen of nalaten (inclusief nalatigheid) die ingevolge of in verband met de Overeenkomst ontstaat;

(e) Enige andere rechtsvordering die ontstaat met betrekking tot deze Overeenkomst.

8.2 Geen enkele bepaling in deze Overeenkomst beperkt of sluit de aansprakelijkheid van een partij jegens de andere partij uit voor:

(a) Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid;

(b) Schade veroorzaakt door overlijden of letselschade als gevolg van een gebrek aan de SIM-kaart of Toestel;

(c) Schade veroorzaakt door de SIM-kaart of een Toestel aan een andere zaak die gewoonlijk bestemd is voor gebruik in de privésfeer of consumptie en die inderdaad hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt door de persoon die schade lijdt, met toepassing van een franchise ten belope van EUR 500;

(d) In het geval van aansprakelijkheid van de Afnemer voor alle vergoedingen en kosten die opgelopen zijn bij het gebruik van de dienst en verschuldigd aan Truphone ingevolge deze Overeenkomst;

(e) Voor elke andere aansprakelijkheid die conform Nederlands recht niet kan worden beperkt of uitgesloten, en niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van de Afnemer beperken of uitsluiten op grond van Artikel 8.8.

8.3 Behoudens het bepaalde in artikel 8.2 zal een partij in geen geval aansprakelijk zijn tegenover de andere partij, noch op grond van een tekortkoming of onrechtmatige daad, noch op grond van een onjuiste voorstelling van zaken of anderszins, voor enige indirecte schade of gevolgschade opgelopen door de partij of een Eindgebruiker, of voor enig verlies van winsten, opbrengsten, contracten, data, goodwill of andere soortgelijke verliezen.

8.4 Behoudens en met inachtneming van Artikelen 8.2 en 8.3 zal de totale aansprakelijkheid van iedere partij in alle gevallen strikt beperkt zijn tot de jaarlijkse kosten (met ingang van de datum van de Overeenkomst van de Afnemer met Truphone) die door de Afnemer zijn betaald of betaald moeten worden voor de betreffende Dienst.

8.5 Truphone is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor niet- nakoming of vertraging in de nakoming van enige verplichting van Truphone hierin of een vertraging in de levering van de Dienst (i) indien deze vertraging of niet-nakoming te wijten is aan handelingen of nalatigheden van de Afnemer of een Eindgebruiker, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verstrekken van onjuiste gegevens of informatie door de Afnemer of een Eindgebruiker; of (ii) te wijten is aan uitval van het netwerk, een storing in het netwerk, congestie van het netwerk, stroomuitval; of geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door, of voortvloeiende uit, gebeurtenissen die buiten Truphone's redelijke macht liggen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs of andere arbeidsconflicten (waarbij het personeel van Truphone of een andere partij betrokken is), natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, opzettelijke schade, naleving van een wet of overheidsvoorschrift of verzuim van leveranciers of onderaannemers.

8.6 De Afnemer verklaart en garandeert (i) dat de Afnemer niet is gevestigd in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de overheid van de VS is aangewezen als een land dat 'terroristen ondersteunt'; en (ii) dat de Afnemer niet wordt vermeld op een lijst van de Amerikaanse Overheid van verboden partijen of partijen waarvoor een beperking geldt. Indien wordt vastgesteld dat de Afnemer een van deze verklaringen of garanties schendt, dan heeft Truphone het recht de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen en de Afnemer verbeurt al het krediet dat nog op de rekening van de Afnemer staat.

8.7 De Afnemer heeft in geen geval enig vorderingsrecht, verhaalsrecht of rechtsmiddel tegenover derde-licentiehouders, derde-leveranciers of derde-contractanten van Truphone in verband met deze Overeenkomst, noch zal de Afnemer pogen een zodanig recht te initiëren.

8.8 Truphone is niet verantwoordelijk voor servicekosten, gesprekskosten of andere kosten opgelopen als gevolg van een verloren of gestolen SIM-kaart, en al deze servicekosten, gesprekskosten en andere toepasselijke kosten die opgelopen zijn vóór uw kennisgeving van een verloren of gestolen SIM- kaart zijn uitsluitend voor de verantwoordelijkheid van de Afnemer.

8.9 De Afnemer is aansprakelijk voor de volledige detailhandelsprijs voor de vervanging van een toestel dat aan de Afnemer is geleverd. In het geval dat een dergelijk toestel verloren, gestolen of beschadigd is, zal de aansprakelijkheid van de Afnemer tegenover Truphone op grond van dit artikel 8.9 de aansprakelijkheid van de Afnemer tegenover Truphone op grond van Artikel 8.8 niet beperken.

 

9. Dataroaminglimiet

9.1 Voor de toepassing van dit Artikel 9 verwijst Dataroaming naar het gebruik van mobiele data buiten de Truphone Zone (momenteel Australië, Duitsland, Hongkong, Nederland, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en VS, maar is onderhevig aan wijziging).

9.2 Er wordt geen limiet gesteld aan het gebruik van data door de Afnemer binnen de Truphone Zone.

9.3 Als de dataroaminglimiet bereikt wordt en de Eindgebruiker deactivering van de limiet verzoekt, is er geen verdere limiet van toepassing op de Eindgebruiker. Deactivering van de limiet door de Eindgebruiker of een gevolmachtigde van de Afnemer vindt plaats door contact op te nemen met de Klantenservice van Truphone indien men wenst dat de limiet toegepast wordt in volgende factuurmaanden.

9.4 Indien de Eindgebruiker om deactivering van de dataroaminglimiet verzoekt wordt de Afnemer geacht het risico te accepteren dat de Eindgebruiker aanzienlijke kosten maakt tegen de toepasselijke kosten die buiten de bundel vallen voor dataroaming.

 

10. Toepasselijk recht en naleving wetgeving

10.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 11 april 1980) is niet van toepassing.

10.2 Alle geschillen die ontstaan uit deze Overeenkomst of in verband daarmee hieruit voortvloeien, zullen worden beslecht door het geschil voor te leggen aan de exclusief bevoegde rechtbank in het arrondissement Midden Nederland, Nederland.

 

11. Klachten

11.1 Indien de Afnemer klachten of feedback heeft over de Dienst, dient de Afnemer deze in eerste instantie naar support.nl@truphone.com te sturen. Het klachtenbeleid en de klachtenprocedure van Truphone kan worden gevonden op www.truphone.com.

 

12. Privacy

12.1 De Truphone Privacy Policy vormt onderdeel van deze Overeenkomst. De volledige Truphone Privacy Policy kan gevonden worden op www.truphone.com. Hoewel Truphone de privacy van haar klanten respecteert, kan de Dienst onderhevig zijn aan aftapping door wetshandhavingsinstanties en andere overheidsinstanties. Daarnaast kan Truphone worden gedwongen om de persoonsgegevens van de Afnemer te onthullen wanneer dit van Truphone wordt geëist op grond van een rechtsgeldige uitspraak van een bevoegd vertegenwoordiger van de overheid of op grond van een rechterlijke uitspraak.

12.2 Truphone kan, met inachtneming van haar Privacy Policy, verplicht zijn om meer persoonsgegevens van de Afnemer te verzamelen om ervoor te zorgen dat Truphone voldoet aan de vereisten van wettelijke bepalingen of voorschriften. Indien Truphone de Afnemer om deze informatie verzoekt en aangeeft dat het voor naleving van wet- en regelgeving bedoeld is, stemt de Afnemer ermee in de gevraagde informatie aan Truphone verstrekken en zal zij geen onjuiste of misleidende informatie verstrekken. De Afnemer stemt in met de openbaarmaking en het gebruik van alle persoonsgegevens van de Afnemer voor de levering van de Dienst, met inachtneming door Truphone van alle toepasselijke wet- of regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming of soortgelijke wet- of regelgeving. Voor een dergelijk gebruik van de persoonsgegevens van de Afnemer gelden de voorwaarden van Truphone's Privacy Policy.

12.3 De Afnemer geeft toestemming aan Truphone voor de overdracht van de persoonsgegevens van de Afnemer naar landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als Nederland indien Truphone dit noodzakelijk acht voor de verlening van de Dienst.

12.4 Truphone zal persoonsgegevens van de Afnemer te allen tijde gebruiken en verwerken in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

12.5 Truphone zal de Afnemer voorzien van een kopie van de persoonsgegevens van de Afnemer die Truphone in haar bezit heeft, indien de Afnemer schriftelijk om toegang tot deze gegevens verzoekt en aan Truphone administratiekosten betaalt, waarvan de details gevonden kunnen worden op www.truphone.com.

 

13. Diversen

13.1 Alle licenties die niet uitdrukkelijk zijn verleend in deze Overeenkomst zijn voorbehouden en er worden door Truphone geen andere uitdrukkelijke of stilzwijgende licenties, immuniteit of rechten, impliciet, expliciet of anderszins verleend. Deze Overeenkomst geeft u geen enkel recht om handelsmerken, logo's of dienstmerken die aan ons toebehoren te gebruiken.

13.2 De Afnemer mag geen van de rechten of verplichtingen van de Afnemer ingevolge deze Overeenkomst overdragen of cederen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Truphone.

13.3 Alle kennisgevingen van de Afnemer aan Truphone dienen schriftelijk en per e-mail verzonden te worden naar de juridische afdeling van Truphone naar legal@truphone.com; of zoals anderszins aan de Afnemer aangegeven door Truphone.

13.4 Indien Truphone een van haar rechten ingevolge deze Overeenkomst niet uitoefent, houdt dit geen verklaring van afstand in van dat recht of enig ander recht van Truphone ingevolge deze Overeenkomst.

13.5 Truphone behoudt zich het recht voor om haar rechten, verplichtingen en plichten die in deze Overeenkomst zijn vervat over te dragen, te cederen, delegeren, en uit te besteden.

13.6 Indien blijkt dat een bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar is, zullen alle andere bepalingen onverminderd van kracht blijven.

13.7 Deze Overeenkomst vormt samen met alle documenten waarnaar verwezen wordt de volledige voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst en vervangt of vernietigt alle eerdere concepten, overeenkomsten, toezeggingen, garanties en afspraken van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot dit onderwerp.

Related