Privacy Policy

Bij Truphone nemen wij uw privacy heel serieus. Bij het verzamelen van privé-gegevens nemen wij alle maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat die gegevens alleen worden gebruikt voor de door ons duidelijk aangegeven doeleinden.

Na het lezen van dit Privacybeleid hopen wij dat u begrijpt hoe Truphone omgaat met de gegevens die u tijdens het gebruik van Truphones Diensten verstrekt en welke waarborgen Truphone biedt.

 

1. Wat is ons Privacybeleid?

1.1. Wij hechten groot belang aan uw privacy. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet welke Persoonsgegevens wij bewaren en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Deze tekst dient te worden gelezen in samenhang met de voorwaarden die op onze andere diensten van toepassing zijn.

 

2. Doeleinden waarvoor gegevens worden verzameld

Op alle door Truphone ten behoeve en door middel van het gebruik van de Dienst verzamelde gegevens zijn de Nederlandse wetten ter bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Truphone Nederland is hiertoe geregistreerd als houder van persoonsgegevens.

2.1. Gegevens worden verzameld en kunnen worden gebruikt voor drie doeleinden. Voor zover toegestaan, verzamelt en verwerkt Truphone aan u gerelateerde persoonsgegevens, of laat het derde-dienstverleners dit in Truphones naam doen, teneinde (1) de Truphone Dienst te kunnen aanbieden, en dan met name de door u middels de Truphone Software en/of Truphone Dienst en het Truphone netwerk gevoerde communicatie door te geven, (2) u voor uw gebruik van de Truphone Dienst te kunnen factureren en (3) namens Truphone marketingactiviteiten te ondernemen.

2.2. Dit houdt in dat we u van tijd tot tijd informatie kunnen toesturen over diensten en producten waarvoor u naar onze mening belangstelling zou kunnen hebben. Op grond van de Nederlandse wetten ter bescherming van persoonsgegevens dient u hiervoor actief toestemming te verlenen op het moment dat dergelijke gegevens worden verzameld. Indien u geen toestemming verleent, gebruiken wij uw gegevens niet.

 

3. Wat zijn Persoonsgegevens?

3.1. Om onze diensten te kunnen verlenen, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Persoonsgegevens zijn gegevens die wij over u verzamelen wanneer u zich op de Dienst abonneert, wanneer u Diensten benadert via de website of uw mobiele telefoon en wanneer u de Diensten gebruikt.

 

4. Wat voor gegevens bewaren wij van u?

4.1. Als u zich voor de Dienst inschrijft, verzoeken wij u waar nodig uw Naam, Adres, Betaalwijze en -gegevens, Telefoonnummer, Mobiel Telefoonnummer en E-mailadres te verstrekken. Tevens bewaren wij gegevens over de door u gebruikte diensten, wanneer u deze heeft gebruikt, met inbegrip van gesprekstijden, routing en gesprekslengte, welke gegevens gezamenlijk bekend zijn onder de naam "verkeersgegevens".

4.2. Om de Truphone Diensten aan te kunnen bieden zijn wij in sommige landen, onder omstandigheden, door regelgeving genoodzaakt u te vragen naar een kopie van een identificatiedocument (paspoort, ID-kaart, enz.). Deze kopie wordt door ons bewaard en op verzoek aan de betreffende nationale regelgevende instanties overhandigd.

 

5. Waar gebruiken wij uw Persoonsgegevens voor?

Wij gebruiken deze gegevens om uw identiteit te bevestigen en uw bestelling te verwerken als u zich voor onze Dienst inschrijft. Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

5.1 Naleving van voorschriften

5.2 Kredietinformatie

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om gedurende de looptijd van deze Overeenkomst kredietinformatie in te winnen en kredietwaardigheid te onderzoeken.

5.3 Marketingactiviteiten

Indien u ermee hebt ingestemd dat uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden mogen worden gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie toe te sturen over onze andere diensten.

5.4 Het verzamelen van verkeersgegevens

Wij bewaren Gegevens over het aantal gevoerde gesprekken en de lengte hiervan om u voor het gebruik van onze diensten te kunnen factureren. Tevens kunnen wij deze Gegevens gebruiken om u andere diensten met toegevoegde waarde te kunnen aanbieden.

 

6. Wie ziet mijn gegevens nog meer?

6.1 Facturering

Het is mogelijk dat wij door derden aangeboden bankfaciliteiten en factureringsdiensten gebruiken om uw gegevens te verwerken. Ook derden-netwerkexploitanten dienen voor regelgevingsdoeleinden mogelijk toegang te hebben tot uw Gegevens. We zien erop toe dat deze instanties zich aan dezelfde of soortgelijke richtlijnen houden als wij.

6.2 Naleving van wetgeving, (gedrags)codes en procedures

In sommige gevallen zijn wij op grond van wetgeving en procedures verplicht uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Hieronder vallen, maar dit is niet beperkt to, nationale regulators, redenen zoals het oplossen van een geschil over een factuur, of het gebruik in rechtszaken of zelfs de nationale veiligheid. In zulke gevallen zullen wij alle toepasselijke Nederlandse wetgeving in acht nemen en de vereiste informatie verstrekken.

6.3 Hulpdiensten

Indien wij u Toegang verlenen tot Hulpdiensten, dan zullen wij de Hulpdiensten alle gegevens verstrekken die zij nodig hebben.

6.4 Derden voor administratieve doeleinden

Wij kunnen van tijd tot tijd andere bedrijven verzoeken ons bij onze administratie te helpen. In zulke gevallen zien wij erop toe dat deze derden zich aan dezelfde of soortgelijke richtlijnen houden als wij.

6.5 Nummerinlichtingendienst

Tenzij u en/of uw onderneming ons heeft verzocht uw gegevens niet in een nummerinlichtingengids te vermelden, zullen wij uw Truphone-nummer in de gidsen van Truphone en derden opnemen en kan via ons netwerk uw nummer op het scherm van ontvangende toestellen worden getoond. U heeft de mogelijkheid deze diensten uit te schakelen.

N.B. Indien Truphone u Toegang verleent tot Hulpdiensten, worden het nummer en de locatie van uw toestel te allen tijde verstuurd als u de betreffende hulpdiensten belt.

6.6 Opslag van gegevens

Gegevens die op de Website of als gevolg van het gebruik van de Dienst worden verzameld, kunnen in elk land waar Truphone een inrichting aanhoudt worden opgeslagen en verwerkt. Hiertoe, of met het doel gegevens overeenkomstig dit Privacybeleid te delen of te ontsluiten, behoudt Truphone zich het recht voor gegevens naar een locatie buiten uw aangewezen land over te brengen. Door gebruik te maken van de Truphone Dienst stemt u in met elke overbrenging van gegevens naar een locatie buiten uw aangewezen land. Truphone kan dochterondernemingen of bedrijfsonderdelen kopen dan wel verkopen. Bij dergelijke transacties en indien Truphone of vrijwel alle bedrijfsmiddelen van Truphone door een derde wordt/worden verworven, zijn de persoonsgegevens van gebruikers van Truphone gewoonlijk een van de bedrijfsmiddelen die overgaan. Wij behouden het recht voor uw persoonsgegevens, die tezamen tot het bedrijfsvermogen behoren, van een dergelijke overdracht aan een derde deel te laten uitmaken.

 

7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

7.1 In Nederland gelden strikte regels ten aanzien van de periode gedurende welke wij persoonsgegevens mogen bewaren. Deze regels omvatten richtlijnen ten aanzien van gegevensbescherming, privacy en antiterreurwetgeving. Uw persoonsgegevens worden volgens de in deze richtlijnen uiteengezette tijdschema's bewaard.

 

8. Mag ik de gegevens inzien die Truphone van mij bewaart?

8.1 Ja, dat mag. U kunt hiertoe schriftelijk een verzoek indienen middels een brief, te richten aan: Data Controller, Truphone Ltd., 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Verenigd Koninkrijk.

 

9. Wat zijn cookies en hoe maken wij hier gebruik van?

9.1 Cookies zijn stukjes informatie die Truphone door middel van uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer achterlaat om de systemen van Truphone in staat te stellen uw browser te herkennen. Door het gebruik van cookies kan Truphone ook informatie inwinnen over het gebruik van haar website en deze te verbeteren volgens de voorkeuren van de gebruikers.

9.2 Met de keuze-optie Help, die zich in de menustructuur van de meeste browsers bevindt, kunt u meer informatie vinden over hoe u uw browser zo instelt dat deze geen nieuwe cookies accepteert, dat u een bericht ontvangt als een site een cookie aanbiedt of hoe u cookies helemaal kunt blokkeren. De cookies van Truphone bevatten geen gegevens om iemand te identificeren. U dient er wel nota van te nemen dat sommige gepersonaliseerde diensten wellicht niet beschikbaar zijn als u ervoor kiest cookies te blokkeren.

 

10. Hoe beschermt Truphone uw persoonsgegevens?

10.1 Truphone heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de Persoonsgegevens en Verkeersgegevens die aan Truphone zijn verstrekt of door Truphone zijn verzameld, te beschermen. Truphone bewaart deze gegevens niet langer dan toegestaan om haar diensten te kunnen aanbieden of dan door de toepasselijke wetgeving is vereist. Alleen bevoegde werknemers van Truphone hebben toegang tot uw Persoonsgegevens en Verkeersgegevens en dan nog slechts indien zij toegang daartoe moeten hebben ten behoeve van de uitvoering van hun taken.

10.2 Truphone heeft passende technische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van de inhoud van middels haar Truphone Diensten verstuurde berichten te waarborgen en neemt de toepasselijke verplichtingen en uitzonderingen onder de relevante wetgeving in acht.

 

11. Is dit Privacybeleid aan wijzigingen onderhevig?

11.1 Van tijd tot tijd kan ons Privacybeleid om zakelijke of wettelijke redenen worden gewijzigd. Voor nalevingsdoeleinden is het zaak dat u geregeld de tekst van dit Privacybeleid doorneemt. Bij wijziging wordt een aangepaste tekst van het Privacybeleid gepubliceerd op www.truphone.com.

Arrow Dropdown arrow Play